مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Linux Home -
2 Email Address

2 Email Aliases

0 MySQL Databases

0 Subdomain

0 Addon Domain

0 Parked Domain

1.2GB Disk Space

Unlimited Bandwidth

Linux SoHo -
5 Email Address

5 Email Aliases

0 MySQL Databases

0 Subdomain

0 Addon Domain

0 Parked Domain

2GB Disk Space

Unlimited Bandwidth

Linux Soho Plus -
10 Email Address

10 Email Aliases

1MySQL Database

1 Subdomain

1 Addon Domain
.
1 Parked Domain

2GB Disk Space

Unlimited Bandwidth

Linux Business -
25 Email Address

25 Email Aliases

2 MySQL Databases

2 Subdomain

2 Addon Domain

2 Parked Domain

5GB Disk Space

Unlimited Bandwidth

Linux Business Pro -
35 Email Address

35 Email Aliases

3 MySQL Databases

3 Subdomain

3 Addon Domain

3 Parked Domain

5GB Disk Space

Unlimited Bandwidth

Linux Business Adv -
50 Email Address

50 Email Aliases

4 MySQL Databases

4 Subdomain

4 Addon Domain

4 Parked Domain

5GB Disk Space

Unlimited Bandwidth

Linux Business Master -
75 Email Address

75 Email Aliases

5 MySQL Databases

5 Subdomain

5 Addon Domain

5 Parked Domain

5GB Disk Space

Unlimited Bandwidth

Linux High -
For High Traffic Sites. South African Hosted

25 Email Address

25 Email Aliases

1 MySQL Databases

3 Subdomain

3 Addon Domain

3 Parked Domain

1GB Disk Space

5GB Bandwidth

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.95.139.100) وارد شده است.